Випуск № 2 том 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Громовий О. О.
Система злочинів проти моралі на українських землях за нормами уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р.

Іващенко В. А.
Формування законодавчої бази охорони права інтелектуальної власності в Україні в 1991–1993 рр.

Мочерад А. М.
Аналіз наукових підходів до розуміння сутності інтерпретаційної діяльності

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк І. М.
Державні цільові програми як стратегічні акти Кабінету Міністрів України

Козинець І. Г., Козинець О. Г.
Права біженців в контексті прав людини в сучасному світі

Ленгер Я. І.
Внутрішні причини та зовнішні фактори виникнення правових колізій у муніципальному праві

Москаленко В. С.
Теоретико-правовий аналіз законодавства у сфері протидії торгівлі людьми

Філіпська Н. О.
Особливості реалізації статті 23 Конвенції ООН про права інвалідів особами з вадами психо-інтелектуального характеру

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Діденко Л. В.
Об’єкти цивільних процесуальних правовідносин

Марунич Г. І.
Відкладення розгляду справи судом у контексті вирішення проблеми затягування цивільного процесу

Ярошевська Т. В.
Шляхи наближення законодавства україни у сфері охорони прав на промислові зразки до європейських стандартів та угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ділігул А. С.
Поняття атестації працівників

Танасевич О. В.
Матеріальна відповідальність роботодавця як самостійний інститут трудового права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Антонова Т. Л.
Державна політика у сфері поводження з відходами

Белей Є. Н.
Публічне правонаступництво органів державної влади

Голоднова Т. С.
Компетенція суб’єктів контролю за законністю управління майном військових формувань України

Паніотов Є. К.
Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу національного центрального бюро Інтерполу України

Рєзнік О. М.
Критерії оцінювання діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки країни: окремі аспекти

Туркова О. К.
Реєстр як ефективний інструмент упорядкування адміністративних послуг

Чабаненко М. М.
Адміністративно-правові засади регулювання аграрних правовідносин в Україні

шевчук о. м.
Проблеми правового регулювання наркоконтролю в Україні та шляхи їх вирішення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бойченко В. П.
Антропологічний аналіз злочинів проти моральності: концептуальні основи

Денисюк П. Д.
Окремі проблемні питання арешту майна за кримінальним процесуальним законодавством України

Дмитришина Т. І.
Призначення покарання неповнолітнім: питання вдосконалення кримінального законодавства

Іскендеров Ф. Ш.
Теоретичні основи індивідуалізації покарання в законодавстві та доктрині деяких країн причорноморського басейну

Козицька О. Г.
Використання можливостей соціальних мереж у розслідуванні кримінальних правопорушень

Можайкіна О. С., Бондаренко А. Р.
Шляхи подолання ризикованої (девіантної) поведінки в підлітків

Ніколаєнко Т. Б.
Деякі питання нормативного регулювання позбавлення військового звання як виду покарання

Ніколенко Р. О.
Кримінально-правова політика забезпечення професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Олійников Г. В.
Психогенії та протиправна поведінка осіб із посттравматичними стресовими розладами, постраждалих у результаті антитерористичної операції

Сачко О. В.
Проблеми дієвості інституту захисту в кримінальному процесі

Серебрянський П. В.
Класифікація осіб, які беруть участь у кримінальному процесі з урахуванням їх ролі та призначення в системі забезпечення безпеки

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Драган О. В.
Сплата судового збору при оскарженні прокурорами до суду дій державних виконавців

Дрогомирецька Л. С.
Збори прокурорів як одна з форм прокурорського самоврядування

Паришкура В. В.
Правове регулювання юридичної відповідальності суддів у Португалії

Чекмарьова Л. Ю.
Професійна відповідальність адвоката: поняття та основні ознаки

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ковальов А. В.
Проблемні питання здійснення міжнародного нагляду та контролю за дотриманням прав та свобод засуджених осіб в Україні та країнах ЄС