ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара пропонує опублікувати статтю
у фаховому науковому збірнику

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»

№ 2/2024 

ПРО ВИДАННЯ:

  • засновано у 2010 р. Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара;
  • науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» включено до Переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 «Право») На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 4);
  • виходить 6 разів на рік;
  • ISSN 2408-9257 (Print) 2664-6226 (Online).

У другий номер за 2024 рік статті приймаються до 28 червня 2024 р. (включно).

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:

Стаття, що подається, повинна містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

–          Формат – А4 (210х297).

–          Обсяг статті – 12-20 стор.

–          Шрифт – Times New Roman, 14-го кегля.

–          Міжрядковий інтервал – 1,5.

–          Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см.

–          Абзацний відступ – 1,25 см, за допомогою табулятора, однаковий по всій статті.

–          Лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»)

–          Слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами).

–          Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

–          Посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок.

–          Після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання (Література), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

–          Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Мова публікацій: українська, англійська.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Рубрика 1 – Теорія та історія держави і права

УДК 340.1

 

Ніконова В. М.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Права і свободи громадян в умовах надзвичайного та воєнного стану

Rights and freedoms of citizens in emergency and martial law

 

Анотація українською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Текст статті.

 

Література:

1. Кресіна І. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2003. 368 с. 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для розгляду питання про публікацію статті у № 2/2024 необхідно до 28 червня заповнити довідку про автора та на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  направити статтю.

У разі успішного рецензування статті необхідно надіслати копію квитанції про сплату внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 вересня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 жовтня 2024 р. 

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання або для подальшої роботи з цим матеріалом. Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів і їхню відповідність науково-етичним нормам.

У статті допускається не більше трьох авторів. Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником (або іншим вченим, який має науковий ступінь кандидата або доктора наук).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до публікації не приймаються.

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ:

Публікаційний внесок становить 1200 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Реквізити для оплати публікаційного внеску будуть надіслані авторам після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:

1. Теорія та історія держави і права

2. Конституційне право

3. Цивільне право та процес

4. Господарське право та процес

5. Трудове право

6. Екологічне право

7. Адміністративне та фінансове право

8. Кримінальне право та процес, кримінологія, кримінально-виконавче право

9. Судоустрій, прокуратура та адвокатура

10. Міжнародне право та право Європейського Союзу

 


 Контакти:

Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010.

Тел.: +38 068 822 57 65

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Сайт: www.apnl.dnu.in.ua

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00