Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара пропонує опублікувати статтю
у фаховому науковому збірнику

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»

№ 5/2021!

 

ПРО ВИДАННЯ:

  • засновано у 2010 р. Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара;
  • науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» включено до Переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 «Право») На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 4);
  • виходить 6 разів на рік;
  • ISSN 2408-9257 (Print) 2664-6226 (Online).

У п’ятий номер за 2021 рік статті приймаються до 12 листопада 2021 р. (включно).

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Стаття, що подається, повинна містити усі необхідні елементи, що зазначені у вимогах до наукових публікацій (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), а саме: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

–          Формат – А4 (210х297).

–          Обсяг статті – 12-20 стор.

–          Шрифт – Times New Roman, 14-го кегля.

–          Міжрядковий інтервал – 1,5.

–          Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см.

–          Абзацний відступ – 1,25 см, за допомогою табулятора, однаковий по всій статті.

–          Лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»)

–          Слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами).

–          Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

–          Посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок.

–          Після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання (Література), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

–          Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Мова публікацій: українська, англійська.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Рубрика 1 – Теорія та історія держави і права

УДК 340.1

 

Ніконова В. М.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ВОЄННОГО СТАНУ

RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS IN EMERGENCY AND MARTIAL LAW

 

Анотація українською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Текст статті.

 

Література:

1. Кресіна І. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2003. 368 с.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для розгляду питання про публікацію статті у № 5/2021 необхідно до 12 листопада заповнити довідку про автора та на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  направити статтю.

У разі успішного рецензування статті необхідно надіслати копію квитанції про сплату внеску.

Розсилка авторських примірників № 5 відбудеться після 14 січня 2022 р.

Статті підлягають додатковому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимог перекладу, структурно-змістового й технічного оформлення. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання або для подальшої роботи з цим матеріалом.

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів і їхню відповідність науково-етичним нормам.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.


 

 

ДОДАТКИ

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ:

Вартість публікації статті у науковому збірнику «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» складає 900 гривень (обсяг статті до 12 сторінок включно). Якщо стаття перевищує зазначений обсяг, автор статті має оплатити додаткові сторінки (1 додаткова сторінка – 50 гривень). 

Реквізити для оплати публікаційного внеску будуть надіслані авторам після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:

1. Теорія та історія держави і права

2. Конституційне право

3. Цивільне право та процес

4. Господарське право та процес

5. Трудове право

6. Екологічне право

7. Адміністративне та фінансове право

8. Кримінальне право та процес, кримінологія, кримінально-виконавче право

9. Судоустрій, прокуратура та адвокатура

10. Міжнародне право та право Європейського Союзу


 

 

Контакти:

Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010.

Тел.: +38 068 822 57 65.

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Сайт: www.apnl.dnu.in.ua

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00