Спецвипуск частина 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Костюк М. Л.
Дефінітивні проблеми нормотворчості

Марков К. А.
Протиріччя і єдність понять правової і соціальної держави

Талдикін О. В.
Тестаментоздатність у структурі правосуб'єктності

Чукаєва В. О.
Форма державності східних слов’ян у IX – XIII ст.: теоретичний аспект

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Боняк В. О.
Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «конституційно-правове регулювання»

Корнєва О. В.
Інституційні інновації в організації місцевого управління в Україні в умовах реформи децентралізації

Пряміцин В. Ю.
Зміст права на вищу освіту

Уваров В. Г.
Парадигма функцій та засада юридичної визначеності в розвитку прокуратури як державної інституції

Чепульченко Т. О.
Демократичні цінності: теоретико-правовий аспек

Черняк Є. В.
Зміна форми правління як мета конституційних перетворень: порівняльно-правовий аспект

Чистоколяний Я. В.
Європейські стандарти й критерії інституціональної незалежності конституційної юстиції та Конституційний суд України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гончарова А. В., Биряк Л. П.
Спадкові правовідносини в Україні та країнах Західної Європи: порівняльний аналіз

Грабильнікова О. А.
Перспективи удосконалення механізму захисту прав сторін виконавчого провадження

Забродіна О. В.
Актуальні питання розмежування трудового та цивільно-правового договору

Матросова Є. О.
Порівняльний аналіз систем державної реєстрації країн романо-германської правової сім’ї

Патерило І. В.
До питання про актуальні проблеми права власності в Україні

Пушкіна О. В., Тодорошко Т. А.
Поняття та форми насильства в сім’ї

Сосна А., Арсени И.
Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран

Ходєєва Н. В.
Обмеження здійснення права на інформацію про стан свого здоров’я

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Апаров А. М.
Деякі аспекти розвитку юридичних механізмів забезпечення публічних економічних інтересів в Україні в контексті європейської інтеграції та вибору стратегічної моделі господарського права

Гордієнко Т. О.
Межі судового контролю за діяльністю недержавних органів господарської юрисдикції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Боженко Н. В.
Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів

Борук Ю. В.
Окремі аспекти державного контролю за процедурою банкрутства в зарубіжних країнах

Вергун А. О.
Окремі аспекти міжнародної інформаційної безпеки

Humbatov А. А.
The state of the financial responsibility for the tax code of Ukraine

Доненко В. В., Гусєва Є. І.
Соціальна зумовленість участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Задирака Н. Ю.
Витоки формування наукової думки про публічне майно

Івко А. І.
Модернізація державної служби України: європейські стандарти адміністрування

Кобрусєва Є. А.
Актуальні питання кваліфікації діянь як адміністративних корупційних правопорушень згідно з нормами антикорупційного законодавства

Комісаров О. Г., Бойко О. І.
Теоретико-правова Модель застосування заходів примусу Національною поліцією

Легка О. В.
Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності України

Литвиненко Є. Ю.
Актуальні проблеми кодифікації адміністративного законодавства в європейських країнах

Мізіна І. В.
Правові аспекти місцевого фінансування в умовах децентралізації влади в Україні

Москалюк Н. В.
Актуальні проблеми удосконалення нормативного закріплення функцій органів виконавчої влади в Україні

Овчаренко А. С.
Щодо реалізації принципу соціальної справедливості під час оподаткування транспортних засобів в Україні

Скіпенко Р. Е.
Ефективна система управління державними фінансами як складова частина пенсійної реформи України

Sokolenko О. L.
Right on appeal of citizens – one of the main factors of a democratic society

Тімченко С. В.
Моделі інституту адміністративної юстиції в загальноєвропейських системах права

Чернишова Т. В.
Логічний аналіз законодавчого терміна «публічна інформація»

Щербина Є. М.
Адміністративна відповідальність за розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках

Яковенко Є. О.
Актуальні правові аспекти виконання органами державної виконавчої служби виконавчих документів судів

Ященко Т. В.
Удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг та стратегічні пріоритети їх розвитку

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Буряк К. М.
Професійна діяльність журналістів як об’єкт кримінально-правової охорони

Галабурда Н. А.
Вплив міжнародного кримінального права на внутрішнє кримінальне право України

Єсипчук І. В.
Cоціально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України

Краснобрижа A. A.
Методологія застосування правових заходів у сфері підтримання державного обвинувачення

Полонова Н. І.
Особливості визначення кримінально-правової охорони таємниці досудового розслідування: теоретико-правовий аспект

Романюк Х. І.
Об’єктивна сторона незаконного проведення аборту

Ступа В. Ф.
Поняття «об’єктивна сторона» злочину службової недбалості (ст. 367 Кримінального кодексу України)

Ференець О. Б.
Діяльність прокуратури щодо боротьби з корупцією поза межами кримінальної юстиції

Храпенко В. С.
Протидія нотаріусів кіберзлочинам, що вчиняються в процесі державної реєстрації прав на нерухоме майно

Юрченко В. О.
Кримінологічна характеристика запобігання контрабанді в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бережна К. В.
Принцип верховенства права: до питання про відповідність стандартам права ЄС

Ведькал В. А.
Тенденції та перспективи міжнародно-правового регулювання торгівлі послугами

Задорожна С. М.
Зародження загальних принципів права як джерела міжнародного права

Калашников В. М.
Воєнна політика «батьків-засновників» США: теорія і практика

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Гомонай В.В.
Конституційно-правовий механізм співробітництва у сфері зовнішніх зносин глави держави, парламенту та уряду (за законодавством України та країн-учасниць ЄС)

Громовенко К. В.
Міжнародно-правовий режим установ вищої освіти ООН

Котляревська Г. М.
Теоретико-правові засади розгляду звернень громадян органами місцевого самоврядування