Спеціальний випуск. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Калашников В. М.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНДІАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ БАТЬКІВ-ЗАСНОВНИКІВ США

Калєніченко Л. І., Слинько Д. В.
ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Малишко В. М.
ПРАВОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИВАТНОГО ВІЙСЬКОВОГО ФЛОТУ БРИТАНСЬКОЇ ОСТ-ІНДСЬКОЇ КОМПАНИИ (XVII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТЬ)

Тертишник В. М.
ВОЛЯ В ІНТЕГРАТИВНІЙ СИСТЕМІ ЗАСАД ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Заворотченко Т. М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Kuliev I. O.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND NECESSITY OF CREATION OF NATIONAL SOVEREIGN DEMOCRACY IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC

Одинцова І. М.
АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Чистоколянний Я. В.
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Чукаєва В. О., Чепіга Д. О.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Й КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бовін В. В.
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ ПІСЛЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Булат Є. А.
ДЕЯКІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Ільющенко Г. В.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Клюєва Є. М., Машина В. А.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬ

Мерцалов М. Ю.
УЧАСТЬ АДВОКАТА В ОКРЕМОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ

Патерило І. В.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗУМІННЯ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (ПП)

Печиліна О. В.
ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Пушкіна О. В., Тодорошко Т. А., Мамонова Ю. Г.
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ: ПРОГАЛИНИ У ПРАВІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ ТА ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Смородина А. Є.
ДО ПИТАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ У ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХ

Снідевич О. С.
ГЛАСНІСТЬ ЯК ЗАСАДА ПОБУДОВИ ВИКОНАВЧОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кучма О. Л., Сіньова Л. М.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Стахів О. О.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СУЧАСНОМУ ЄС: ОСНОВНІ АКТОРИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Локтєва-Маклашова Н. В., Майстренко М. О.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД НИМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Борук Ю. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ТА В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Войнарівський М. М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ТА ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

Каленчук А. І.
ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Маркін С. І.
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Мізіна І. В.
ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Sokolenko O. L.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS OF PROTECTING CITIZENS RIGHTS IN UKRAINE

Федорко О. О.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Богатирьов І. Г.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ПЕРЕДБАЧЕНИМ СТ. 286 КК УКРАЇНИ

Зеленяк П. А.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ НА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я

Корнякова Т. В., Юзікова Н. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ НАРКООБІГУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР

Кузнецов М. Г.
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ЯК КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Кулиев И. О., Габибова К. А.
АВТОГЕНОЦИД КАК ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА

Чайка Ю. А.
ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ ШАХРАЙСТВО ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Нагорна З. Д.
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ЗАТРИМАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Юрчишин В. М., Гуцуляк М. Я.
ОСОБЛИВІ МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ФРН

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бережна К. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ ПРАВА ЄС У СФЕРІ МИТНИХ ПИТАНЬ ТА СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ У ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО