Випуск № 2. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бурдоносова М. А.
ГЕНЕЗА СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНОГО ПРИНЦИПУ ПРАВА

Кобко-Одарій В. С.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ

Ковальова С. Г.
ЦЕХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗА МІСЬКИМ ПРАВОМ XII – XV CТ. КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Козинець О. Г., Козинець І. Г.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ХVІІ – ХVІІІ СТ.

Копитков В. Е.
ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПРИКЛАД ЦИКЛІЧНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА

Радзілєвич Д. А.
ФЕНОМЕН РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПОЛІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Сковронська І. Ю.
ФОРМУВАННЯ Й АПРОБАЦІЇ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУДОВОГО ОРАТОРА У ТВОРЧОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ

Сковронський Д. М.
СУДОВА АРГУМЕНТАЦІЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Тиліпська О. Ю.
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ

Чукаєва В. О., Дивнич Д. І.
НОВА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ: ВСТУП ДО НАТО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Вакулович Е. В.
ПРО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВЖИВАННЯ КАТЕГОРІЇ ПУБЛІЧНОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ОКРЕМОГО ВИДУ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Січко Д. С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ОСОБИСТИХ МАЙНОВИХ І НЕМАЙНОВИХ ПРАВ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чиж П. О.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Чижов Д. А.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Місінкевич А. Л.
ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Настіна О. І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДОРЕСУРСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Білоус О. В.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР, НА ЯКИЙ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Галунько В. М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ – ВОЄННОГО СТАНУ

Джафарова М. В.
ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Жмудінський В. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ, ВИЗНАНОГО НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ

Кантор Н. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАЦІЇ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Коломоєць Н. В.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Шахов С. В.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛОЖЕНЬ СТ. 160 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ «ТОРГІВЛЯ З РУК У НЕВСТАНОВЛЕНИХ МІСЦЯХ»)

Крикавська І. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Melnyk Yu. O.
THE PRACTICE OF LEGAL REGULATION OF TAX PLANNING OF INTERNATIONAL CORPORATIONS IN FOREIGN COUNTRIES

Оврамець Ю. О.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Островський С. О.
ОСНОВНІ ЗМІНИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ВІДПОВІДНО ДО КОДЕКСУ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Палій Л. Л.
ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ГАРАНТУВАННЯ ЗАХИСТУ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Пішта В. І.
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ НАД ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

Пузирний В. Ф., Пророченко В. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Сибіга О. М.
ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ткаля О. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ханова Н. О.
ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗСУДУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Хатнюк Ю. А., Кравець О. Б.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Завтур В. А.
РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ТА СУДОМ КЛОПОТАНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ

Кияшко О. О.
ПОТЕРПІЛІ ВІД ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Кондратюк Л. В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мaлaнчук П. М.
КРИМІНAЛЬНE ПРOВAДЖEННЯ НA ПІДСТAВІ УГOДИ ПРO ВИЗНAННЯ ВИНУВAТOСТІ

Олійник М. В., Башта І. І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ У СПОРТІ

Перцова-Тодорова Л. М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПОНЯТИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Самойленко О. А.
ТИПОВІ СЛІДЧО-РОЗШУКОВІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ, ВІДПОВІДНІ ЇМ ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Сидорчук О. О.
ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ У МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Таволжанський О. В., Курінна К. І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ

Шуп’яна М. Ю.
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Гелетей В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)

Єднак В. М.
КОЛО ТА ЗМІСТ ФОРМ І МЕТОДІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вайцеховська О. Р.
ПРИНЦИПИ НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ ТА НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ЧИ ПОГРОЗИ СИЛОЮ В МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

Громовенко К. В.
ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДВОСТОРОННІХ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ ХІХ – ХХ СТ.

Карвацька C. Б.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ