Випуск № 1. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Боброва Ю. Ю.
МЕТОДОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бурдоносова М. А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Караман М. В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРАВА: РИТУАЛИ В ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Пачевська Г. М.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Проць О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ

Чубата М. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Владикін О. Н., Друзь В. Д.
ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Кулешов О. О.
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВИХ РАД ЯК СКЛАДОВА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Роговенко О. В.
МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА АБО ВЛАДА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гуйван П. Д.
СИСТЕМНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ: НЕВИКОНАННЯ ОСТАТОЧНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Кострюков С. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Можайкіна О. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ МЕДІАЦІЇ ТА COLLABORATIVE LAW У ВИРІШЕННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Ніколаєнко І. Р.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ПАСАЖИРІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У МІСЬКОМУ ТА ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННЯХ

Пушкіна О. В., Тодорошко Т. А., Бочарова М. О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В УКРАЇНІ

Таран О. С.
ТУРПАКЕТ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ ПРАВО ЗАСТОСУВАННЯ

Чістякова І. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ ЩОДО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

ТРУДОВЕ ПРАВО

Боєва О. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Колєснік Т. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Хренова Т. Ю.
ЖИТЛОВІ СУБСИ ДІЇ – ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Кайданович Т. М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЧЛЕНІВ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ: ГМО ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Піддубна Д. С.
ОНОВЛЕНІ ОБ’ЄКТИ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПОДАЛЬШОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Атаманчук Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Букрєєв М. Ю.
ПРИЧИНИЙ УМОВИ ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Васильченко Н. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вільчинський О. В.
РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ НОРМАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

Джафарова М. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Доронін І. М.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ У СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Жуков С. В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

Когут В. М.
ПРОМАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВУ ОСНОВУ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОВА ДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Корнілова О. В.
ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Мельниченко Б. Б.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІ Й СФЕРІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Плетньова А. Є.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

Рибак О. О.
ПЕРЕВІРКА НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. ДОСВІД РУМУНІЇ ТА МОЛДОВИ

Руденко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

Савранчук Л. Л.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Соколовська Т. С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

Сукманова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Терещук Г. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ПУБЛІКАЦІЮ ВІДКРИТИХ ДАНИХ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Тертишник В. М.
“SQUEEZE-OUT” (СКВІЗ-АУТ): ЮРИДИЧНА ЗНАХІДКА ЧИ ПРАВНИЧИЙ ОФСАЙД НА РИНКУ КАПІТАЛІВ

Халімон Т. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Башта І. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Жидков В. Л.
ВЗАЄМОДІЯ ДЕТЕКТИВІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ З ЕКСПЕРТАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Михайлик О. Г.
ДЕЯКІ СПОСОБИ НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Михайлова Ю. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛ ЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Невмержицький С. М.
СУТНІСТЬ ЕТНІЧНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Пивоваров В. В., Петраш К. В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Костенко С. К.
СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМА ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Попадинець Г. О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ