Випуск № 5. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Власенко В. В.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА» ТА «ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТІ» В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Ковний Ю. Є.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (НА ДОСВІДІ ПОЛЬЩІ ТА ХОРВАТІЇ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Лобко В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Мудра О. М.
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондаренко О. О.
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Потіп М. М.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Дрозд О. Ю., Козін С. М.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Чудик-Білоусова Н. І.
РОЛЬ БІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Мазуренко О. А.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Блінова Г. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Болгар О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ІНСТИТУТУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Волченко М. В.
ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ГАЛУЗІ ТВАРИННОГО СВІТУ

Гичка Ю. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ В ПОДАТКОВОМУ ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Гудима О. О.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гусейнов Ільгар Вугар огли
КОМПАРАТИВІСТСЬКІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ: НОРМАТИВНИЙ ВИМІР

Гуцуляк О. А.
ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ «ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ» В УКРАЇНІ

Дубова К. О.
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Кізіль М. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Кубатко К. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ УКРАЇНИ

Нєбитова Н. Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Приймаченко Д. В., Лютіков П. С.
СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Славицька А. К.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Стрельченко О. Г., Бухтіярова І. Г., Бухтіяров О. А.
ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Харченко М. В.
ГЕНЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗСУДУ СУДДІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ НАУЦІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Єпринцев П. С.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Жукова В. І.
ВЗАЄМОДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ОРГАНУ ІЗ ОБІЗНАНИМИ ОСОБАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОСВІД ЛАТВІЇ ТА ПОЛЬЩІ

Ільїна О. В.
НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Литвиненко О. Г.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ» ЯК МІСЦЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Ліненко С. О.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО

Микитюк С. В.
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Острогляд О. В.
ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

Самойленко С. В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

Чайка І. М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ШАХРАЙСТВА

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Паскар А. Л., Савчин Н. М.
СПРАВЕДЛИВИЙ, НЕЗАЛЕЖНИЙ І ДОСТУПНИЙ СУД – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ СУДОЧИНСТВА