Випуск № 5. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ганьба О. Б.
ПРАВОВИЙ ВПЛИВ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ У ПРОЦЕСІ УПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН СФЕРИ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Добкіна К. Р.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Левкулич В. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Синицин П. М.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Шамрай Б. М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ ЯК УМОВА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Якимович Я. В.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЕМПІРИЧНИХ ФАКТІВ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ФРАНЦІЯ, ЧЕХІЯ ТА ПОЛЬЩА)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Котвяковський Ю. О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Черкашин С. В.
ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ НЕУСТОЙКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Рим О. М.
КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ЯК ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Берназюк О. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ

Веселова Л. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ОРГАНІВ, СЛУЖБ ТА ПІДРОЗДІЛІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Губанова Т. О.
ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК РІЗНОВИД ОСВІТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Гулян А. Д., Карпенко Р. В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНО-СПЕКУЛЯТИВНОГО АКТИВУ

Гуть Н. Ю.
КОНЦЕПЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Желтобрюх І. Л.
СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ НАУКОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ТА ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Ішханян А. Р.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОСЛУГИ У ВИГЛЯДІ ДЕКЛАРАЦІЇ (ПОВІДОМЛЕННЯ) ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Казміришин Е. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Коломоєць Т. О.
«АНТИКОРУПЦІЙНІ» ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ «ФІЛЬТРУ» ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Коміссаров С. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В ПРИЗМІ КОДИФІКАЦІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Кравченко І. М.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОКРЕМИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Обрусна С. Ю., Пасинчук К. М., Чубань В. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Парінова А. О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ

Полубатко В. В.
ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ

Потіп М. М.
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Правоторова О. М.
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Пряміцин К. Ю.
ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ»

Тильчик В. В.
РОЗВИТОК ТА ДИНАМІКА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бундз Р. О.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЩО ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

Говорун Є. О.
СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, У ЯКИХ ОСОБАМ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

Ільїна О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ

Корчагіна А. М.
ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ДАНИХ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Левчановський Д. Е., Царюк С. В.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Михайлик О. Г.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ФАКТОРІВ НАСИЛЬСТВА У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ СЕРЕДНЬОГО ТА МАКСИМАЛЬНОГО РІВНІВ БЕЗПЕКИ

Сперкач Н. А., Китун А. П.
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Чернобаєв С. І.
ПІДСЛІДНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНЦІЇ СЛІДЧОГО

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Святоцька В. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Фляжнікова Я. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ АДВОКАТА