Випуск № 4. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Брюховецька М. С.
УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ Й РЕАЛІЗАЦІЮ

Вовк О. Й.
УНІВЕРСАЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО МІСЬКОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТОЛІТЬ

Гончар Д. С.
ЖЕРТВИ ПОЗАСУДОВОЇ РЕПРЕСІЇ І СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1918–1922 РР.)

Дубинський І. Ю.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Панченко О. Г.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Тихоненков Д. А.
НАДЗВИЧАЙНІ КОМІСІЇ І КОНТРОЛЬ БІЛЬШОВИКІВ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ НА УКРАЇНІ В ПЕРІОД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1918–1920 РР.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Скибенко О. І.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Антонюк В. О.
ВИДИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Глушко О. А., Карпенко Р. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СПАДКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Іваницький А. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ

Копитова О. С.
СУДОВЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Миропольський В. В., Карпенко Р. В.
ВІДМІННІСТЬ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІД ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ

Устюшенко С. Е.
ВПЛИВ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ВСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ НА ПОРЯДОК ОПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Шимон Л. С.
ПОЙМЕНОВАНІ ТА НЕПОЙМЕНОВАНІ ОСОБИСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Яновицька Г. Б.
НЕСПРАВЕДЛИВІ УМОВИ У СПОЖИВЧИХ ДОГОВОРАХ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Петренко Н. О.
СУДОВІ ДЕБАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Подоляк А. В.
МАЙНОВІ ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЧУЖОГО МАЙНА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Швидка Т. І.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кошелюк Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

Парінова А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Фоміна Г. Ю.
ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Ткаченко О. М.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бевз С. І.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Біла В. Р.
ВИДИ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ОНОВЛЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ

Бояринцева М. А.
РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Васильківська В. В.
ЩОДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Вінницький О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Воробєй Є. С., Кобрусєва Є. А., Федоріщев С. С.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ

Дуженков М. В.
КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Золотухіна Л. О.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ

Зубко Г. Ю.
БЕЗПЕКА КОСМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Коваленко Є. В., Плетньов О. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Коломоєць Т. О., Кушнір С. М.
ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ЯК НОРМАТИВНО ЗАКРІПЛЕНИЙ «ФІЛЬТР» ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ

Корнійко С. М.
ЗМІСТ ТА СИСТЕМА ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Кравчук М. Ю.
НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Плетньова А. Є.
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Погребняк О. Г.
ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Правоторова О. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Черняхович І. Е.
ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Андрушко О. В.
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Березнер В. В.
ПІДКУП ЯК СПОСІБ СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДБУРЮВАННЯ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Богатирьов І. Г., Кузнецов М. Г.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ляпун Н. М., Павліченко Д. Г.
ОЦІНКА УМОВ ВТРАТИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Тертишник В. М.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Щербініна І. Ю.
ГЕНЕЗИС ВЧЕННЯ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА