Випуск № 6 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Золотухіна Л. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРИ ВІДСТОРОНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ

Онофрійчук В. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРАВОМ ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ, ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Копиця Є. М.
OКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Курман Т. В.
ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК КАТЕГОРІЯ АГРАРНОГО ПРАВА

Лагойда Т. В.
ПАСИВНИЙ ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лало Г. С.
ПРАВОМІРНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ СТІЧНИМИ ВОДАМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бичковська М. Є.
ОХОРОНА АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДИЗАЙНІВ У СФЕРІ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Буряк І. В.
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННИХ РАД У СФЕРІ НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ

Гнап Д. Д.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ СУДДІ ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

Говорун В. В.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ГАРАНТІЯ НЕПОРУШНОСТІ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Деревінський М. П.
МІСЦЕ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД СЕРЕД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ

Дмитрук І. М.
КРИТЕРІЇ ОБʼЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Дрозд С. М.
РЕТРОСПЕКТИВА ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Жуков С. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ

Залужний В. Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КОМІСІЙ ЯК СУБ’ЄКТІВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Кантор Н. Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Кириченко Ю. М.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Книш С. В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Косиця О. О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ

Кропивницький М. О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Мамалуй О. О.
КОНЦЕПЦІЯ “DUE PROCESS” У ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУРАХ

Марусевич Д. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Озеруга О. В.
АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Погребняк М. М.
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Погребняк О. Г.
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА В УКРАЇНІ

Покатаєв П. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Сахно Д. С.
СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Сіводін О. О.
ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Скрипа Є. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Таранов А. Ю.
ПРО ПРОГРАМНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Тильчик В. В.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ (ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН)

Тогобіцька-Громова А. А.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чернишова В. Ю.
АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ПІДСТАВА ПРИТЯГНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Чечель А. В.
КОГНІТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОНЯТТЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» З ВИХІДНИМИ ПРАВОВИМИ ПРИНЦИПАМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Шевченко М. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРУПЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ

Шевченко Т. В.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шило Є. П.
ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Шкарпицька В. К.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Яковенко Є. О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Д’яченко Н. О.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кісліцина І. О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

Овсяннікова О. O., Бандура М. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

Панькова Л. О.
ВИЩИЙ СУД ІЗ ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Карвацька С. Б.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАВА НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Колесник В. Ю.
ПРАВОВІ ОСНОВИ КООПЕРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЮНЕСКО В ОСВІТНІЙ СФЕРІ