Випуск № 6 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бакаєв Д. І.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Вовк О. Й.
ЛІТОПИСИ XI–XV СТОЛІТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РУСІ

Вольвак О. М.
ГНОСЕОЛОГИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

Картамишева О. Є., Педан В. І.
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА РИБНІ РЕСУРСИ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мазаракі Н. А.
МЕДІАЦІЯ ЯК ДОСТУП ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ

Макаренко Л. П.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЖЕРЕЛО ПРАВА» ТА «ФОРМА ПРАВА»: ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

Мельник Я. Я.
ФЕНОМЕН БЕЗПЕКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Скоморовський В. Б., Гдичинський В. Б.
ПРЕДМЕТНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ЕМПІРИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПРАВОВИХ ПАРАДИГМ У ПРАВОТВОРЧОСТІ

Цьомра В. Ю.
ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ)

Чердинцев Ю. Г.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В УКРАЇНІ

Чубата М. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗМІСТ ТЕРМІНІВ «ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» ТА «ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО» В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ІСТОРИКІВ І ПРАВОЗНАВЦІВ, ПРИСВЯЧЕНОМУ ДОБІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Вакарова О. В.
ЕФЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Дацюк Т. К., Лехан Л. Б.
СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кононенко Ю. С., Джолос С. В.
БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Тернавська В. М.
КАТЕГОРІЯ «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА» (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Біляєв О. О.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Бойків І. М.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Васильєв В. В.
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ТА ІМПЕРАТИВНІСТЬ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЗМІСТОВНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Гуйван П. Д.
ЮРИДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Качуровський В. В.
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Козинець І. Г., Макогін Н. О.
ОСОБИСТІ СЕРВІТУТИ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Кулак Н. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

Малий В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Цісар Г. І., Дяченко С. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Марченко О. В., Марченко О. Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Попков П. О.
ВИЗНАЧЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Riabova K. O., Bondar V. H., Korynevska T. B.
THE CARRIER’S RESPONSIBILITY FOR THE NON-PRESERVATION OF CARGO AT AIR TRANSPORTATION

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бадюков Ю. В.
БЛАНКЕТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ЩОДО ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ (СТ. 434 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ЕЛЕМЕНТИ

Думчиков М. О., Полулях О. В.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА КОНТРАБАНДИ ЦИГАРОК: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Коваленко А. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ламах Т. Б.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Легін А. В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Мінченко С. І., Мінченко О. І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Місюра Л. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Можайкіна О. С.
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОСВІДОМОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА

Ольшанецький І. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НАГЛЯДУ ПРОКУРОРА ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Пузирьов М. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Сачко О. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЮРИДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Сенченко Н. М.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУТУ ОСІБ, СТОСОВНО ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Телефанко Б. М.
ВПЛИВ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ НА РЕЦИДИВНУ ЗЛОЧИННІСТЬ

Тімофєєва Л. Ю.
ПЕРЕГЛЯД ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ткачов І. В., Варенья Н. М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ПОРЯДКУ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Топчій В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ РОЗУМІННІ ТА ЗНАЧЕННІ

Tuliakov V.
CRIMINAL POLICY IN EAST EUROPEAN TERRITORIES

Ходанович В. О.
НАУКОВИЙ ПОГЛЯД НА ІСТОРІЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Шульга А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ