Випуск № 1. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Атаманова Н. В.
Особливості правового становлення «Нового курсу» президента США Ф. Рузвельта

Каткова Т. Г.
Принцип невтручання як базовий принцип східноазійського праворозуміння

Ковальова С. Г.
Суспільний мир як цінність у середньовічній європейській правовій свідомості (V–ХVI ст.): еволюція концепту

Мазаракі Н. А.
Виконання угоди, укладеної за результатами медіації

Маложон О. І.
Судове красномовство: навички оратора

Павлів-Самоїл Н. П., Руданецька О. С.
Становлення правової політики української держави в сучасних умовах

Пряміцин В. Ю., Володько М. М.
Захист права на вищу освіту

Ремінська Ю. Ю.
Онтологічні передумови міжнародного вияву верховенства права (теоретико-правове обгрунтування)

Савченко К. Ю.
Юридична практика в умовах реформування судової системи в Україні

Сидоренко О. П.
Правове забезпечення: до питання інтерпретації поняття

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Maciej Borski
Selected instruments of the polish electoral law enabling people with disabilities to exercise an active voting right

Костенко Я. В.
Правовий статус дитини в національному законодавстві

Пирога І. С.
Соціальна політика України: правові аспекти забезпечення

Чистоколяний Я. В.
Поняття гідності людини (Human Dignity) у конституційному праві європейських держав, Європейського Союзу та України: основні відмінності

Швець Ю. Ю.
Міжнародно-правові норми про право особи на охорону здоров’я: шляхи імплементації у національне законодавство

Явтушенко О. В.
Принципи конституційно-правового статусу особи: тенденції та перспективи розвитку

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Карпенко Р. В.
Права членів сім’ї власника житла на користування цим житлом

Макаревич О. В.
Актуальні проблеми реформування законодавства у сфері ліквідації юридичних осіб

Негода О. А.
Цивільно-правовий захист права дитини на користування житлом

Омельченко О. П.
Інформована згода донора як правовий інструмент регулювання діяльності дослідницьких біобанків

Сушко Д. О., Карпенко Р. В.
Користування житловими приміщеннями в будинках державного та громадського житлових фондів

Яримович У. В.
Правочини з дефектами волі в праві України і в праві Європейського Союзу: порівняльний аспект

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Боднарчук О. Г., Боднарчук О. І.
Інтернет-торгівля в Україні: суперечності розвитку та напрями гармонізації

Глух А. М.
Особливості функціонування акціонерних товариств та їх діяльність у призмі нового законодавства

Полякова К. В.
«Змішаний» правовий статус органів місцевого самоврядування та його вплив на визначення змісту їх господарської компетенції

Січко Л. О.
Повноваження фондової біржі щодо здійснення контролю за учасниками торгів та емітентами

Федорова Т. С.
Господарська юстиція як складник системи правосуддя

ТРУДОВЕ ПРАВО

Русаль Л. М.
Поняття права зайнятості та його джерела

Сервецький І. В., Назаренко О. Л.
Соціальне забезпечення співробітників (працівників) оперативних підрозділів СБ України

Уварова Н. В.
До проблеми визначення форм вирішення колективних трудових спорів

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Борщевська О. М., Іванова О. М.
Право на екологічну інформацію та інформацію про стан довкілля як складові здійснення прав людини на безпечне навколишнє природне середовище

Мельник О. Г.
Стале землекористування та вирішення екологічних проблем у Європейському Союзі як досвід на шляху до забезпечення сталого розвитку в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Білека А. А., Дулгерова О. М.
До проблеми нормативно-правового регулювання цивільної безпеки в Україні

Гетманцев Д. А.
Актуальные вопросы налогообложения цифровой экономики

Городецька І. А.
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні: поняття й особливості

Пахомова А. О.
Правові засади розвитку агротехнопарків в Україні

Солдатенко О. В.
Фінансове право та податкове право як навчальні дисципліни: проблеми сучасного стану

Стасюк О. Л.
Адвокатура як особливий суб’єкт забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні: адміністративно-правовий аспект

Sudarenko O. V.
The powers of local councils in the field of taxes

Фатхутдінов В. Г.
Особливості адміністративно-правового регулювання громадської безпеки

Хомишин І. Ю.
Нормативно-правове регулювання дошкільної освіти в Україні

Шоптенко С. С.
Провадження за скаргами громадян: зміст та проблеми реалізації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Аніщук В. В.
Вік кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз

Берднік І. В.
Особливості кваліфікації злочинів під час конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст. 239-1 КК України та ст. 239-2 КК України)

Бугера О. І.
Підвищення рівня правової культури суспільства із використанням можливостей мережі інтернет

Бялковський Д. А.
Забезпечення конституційних прав і свобод осіб під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора

Драган О. В.
Поняття й види заходів кримінально-правового впливу

Кернякевич-Танасійчук Ю. В.
Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України

Курилюк Ю. Б.
Особливості бланкетної диспозиції статті 332-1 Кримінального кодексу України

Могила В. С.
Проблемні аспекти доказування необхідності проведення обшуку (за перспективним кримінальним процесуальним законодавством)

Переверза О. Я.
Проблеми правової регламентації та тактики проведення примусового освідування, що супроводжується оголенням особи

Потяк В. І.
Форма кримінально-правового забезпечення охорони виконання договору про примирення

Тахтаров М. П.
Проблема обов’язкової участі прокурорів у підготовчому провадженні у кримінальному процесі

Юрчишин В. М.
Правозахисна діяльність прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у досудовому розслідуванні

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Влад С. Ф.
Особливості організації роботи місцевої прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Грушко М. В.
Воєнні злочини як міжнародні злочини jus cogens