Випуск № 5. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Жаровська І. М., Грень Н. М.
Реалізація права людини на справедливий суд

Козланюк В. К.
Зародження системи державних злочинів на українських землях у староруську добу

Мацелюх І. А.
Особливості функціонування інституту церковного покарання в Римській імперії (І – ІV СТ.)

Цуркан-Сайфуліна Ю. В.
Аксіологічні проблеми владної зумовленості права

Явтушенко О. В.
Теоретико-правовий аналіз похідних джерел мусульманського (ісламського) права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Новиков О. В., Черніков Д. Ю.
Політичний режим як характерна ознака суспільства

Остапенко О. Г.
Реалізація україною політичних цілей угоди про асоціацію

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Бєльтюкова Є. М.
Договір як підстава наступництва об’єктів права інтелектуальної власності

Дяченко С. В., Курдюк А. В.
Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману

Клейменова С. Н.
К вопросу о применении принципов добросовестности и разумности при исполнении обязательств по оказанию услуг

Марченко О. В., Козлова К. В.
Правове регулювання реклами і спонсорства у ЗМІ: стандарти ЄС та українська практика

Крушельницька Г. Л.
Проблеми застосування інституту повороту виконання судового рішення в цивільних справах

Можайкіна О. С.
Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах

Смирнов А. И.
Субъекты права на аудиовизуальное произведение

Шарифзаде Суэлла Адиль кызы
Конвенция о правах ребенка как международно-правовой источник прав ребенка

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Горяєва О. С.
Система органів регулювання, професійного самоврядування та суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

ТРУДОВЕ ПРАВО

Колєснік Т. В.
Правові наслідки накладання та зняття дисциплінарних стягнень

Смолярова М. Л.
Стимуляційні правовідносини як самостійний різновид трудових правовідносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Блінова Г. О.
Органи публічної адміністрації як суб’єкти інформаційних відносин

Бойко І. В., Соловйова О. М.
Законодавство про адміністративну процедуру

Городецька І. А.
Класифікація адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні

Губанов О. О.
Особливості правового забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців України у сфері європейської інтеграції (на прикладі Львівської області)

Данченко Л. О.
Ґенеза правового регулювання інституту уповноваженого економічного оператора в Україні

Дорошенко Д. П.
Діалектика вчення про державний примус у сфері оподаткування

Зуй В. В.
Правове регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України

Неколяк Р. В.
Становлення та розвиток системи науково-технічної інформації: правовий аспект

Прокопенко В. В.
Правова характеристика залізничного транспорту України, який здійснює перевезення у міжнародному сполученні: митний аспект

Пузирний В. Ф.
Адміністративна діяльність Служби безпеки України

Тильчик О. В.
Суб’єкти формування політики забезпечення протидії тінізації економіки в Україні

Цибульник Н. Ю.
Адміністративно-правове забезпечення контролю у сфері публічних закупівель в Україні

Шульга Є. В.
Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: зарубіжний досвід

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Йосипів А. О.
Рецидивна злочинність неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі

Коломиец Ю. Ю.
Идеологическая обусловленность понятия уголовного права

Марушев А. Д.
Особливості планування розслідування кримінальних банкрутств

Рибікова Г. В., Безпальча О. О.
Проблеми перевиховання засуджених до позбавлення волі в Україні

Рокунь С. В.
Проблеми визначення правового статусу особи, яка надає правову допомогу свідку в кримінальному провадженні

Степанченко О. О.
Типологія жертв етнорелігійного тероризму та їх кримінологічний аналіз

Юрченко О. М., Найдьон Ю. О.
Концептуальні засади визначення загрози державній безпеці як складової частини об’єкта оперативної діяльності СБ України

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Рибікова Г. В., Манукян А. Ж.
Досвід окремих держав у сфері реформування діяльності поліції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Каспрук О. С.
Міжнародно-правові аспекти проекту «Один пояс, один шлях»