Випуск № 5. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Єрмакова Г. С.
Роль папства та його нормотворчість у процесі інтеграції ЄС

Паробок Д. О.
Протистояння економічній агресії радянської Росії проти України (1917–1921 рр.): історико-правовий аспект

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кошіль Н. М.
Кодифікація в статутах актів місцевих рад із питання участі населення в здійсненні місцевого самоврядування

Кравець М. О.
Порядок реалізації конституції в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Паніна Ю. С.
Проблеми відмежування договору франчайзингу від дистриб’юторського договору та договору про передачу ноу-хау

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наньєва М. І.
Право роботодавця на добір працівників за законодавством України та окремих зарубіжних країн

Селезень С. В.
Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників

Соловей А. А.
Філософсько-правове розуміння поняття «справедливість»

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Арутюнян Д. А.
Історико-правові аспекти розвитку державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні

Бурдін М. Ю.
Українська юридична термінологія земельної власності: цивілізаційний вимір

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Борсук Н. Я.
Адміністративні та соціально-психологічні методи управління об’єктами комунальної власності

Глуховеря В. А.
Міністерство внутрішніх справ України в умовах реалізації державної політики в правоохоронній сфері

Губанов О. О.
Кримінальна відповідальність публічних службовців в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження

Денисова А. В.
Синергетика як сучасний методологічний підхід до дослідження адміністративного нагляду органів виконавчої влади

Дрозд О. Ю.
Роль підзаконних нормативно-правових актів у правовому регулюванні проходження державної служби

Корнута Л. М.
Принцип політичної неупередженості в системі принципів державної служби

Михальський Ю. А.
До питання про джерела права грошового обігу

Пирожкова Ю. В.
Економічна функція адміністративного права крізь призму векторів сучасної економічної політики України

Сербин Р. А.
Благодійна діяльність як спосіб реалізації благодійництва

Шоптенко С. С.
Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Арсені О. І.
Участь прокурора на етапі повідомлення про підозру за фактом викрадення людини

Жмихов Є. С.
Кримінально-правовий аналіз злочинних діянь суддів в Україні та США

Забарний М. М.
Аналогія закону та аналогія права як способи усунення прогалин у кримінальному процесуальному праві

Коломієць Н. В.
Щодо співвідношення термінів «виправлення», «ресоціалізація» та «заохочення»

Новосад Ю. О.
Про деякі історичні аспекти становлення та розвитку прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам

Пазинич Т. А.
Особливості розслідування вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Патрелюк Д. А.
Форми протидії кримінальному переслідуванню

Пилипенко Є. В.
Об’єктивна сторона перешкоджання законній діяльності

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чичерська М. І.
Проблеми правового регулювання адміністративної складової частини діяльності місцевого суду

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Драган О. В.
Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень

Задніпряний А. О.
Розмежування юрисдикції в спорах з антимонопольним комітетом України

Корнякова Т. В.
Кримінологічна стратегія нової антикорупційної політики України

Максіменцева Н. О.
Адміністративно-правова природа та зміст державного управління в галузі використання, відтворення й охорони надр

Науменко Ю. О.
Еволюція кримінально-правових норм, що регулюють питання кримінальної відповідальності у сфері службової діяльності

Пушкіна О. В., Чебикіна Т. С.
Гарантії захисту прав і свобод біженців

Степанов І. Л.
Передумови виникнення та розвитку соціального явища «шахрайство у сфері комп’ютерних технологій»

Хорошун О. В., Кулікова Д. Ю.
Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в європейському союзі та запобігання їй

Чукаєва В. О.
Особливості розвитку інститутів місцевого самоврядування у східних слов’ян X – XII ст.

Щербина Є. М., Топчій Н. Ю.
Модернізація господарського законодавства

Юзікова Н. С.
Виховання правосвідомості та правової культури неповнолітніх (результати авторського кримінологічного дослідження)