Випуск № 3. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Волошко О. О.
ВІДНОСИНИ МІЖ УРЯДОМ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ НІМЕЧЧИНИ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (КВІТЕНЬ-ЛИСТОПАД 1918 Р.)

Іванов О. О.
СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кравченко І. О.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Сергієнко Н. А.
НОРМИ ПРАВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ, У СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ

Сонько Я. В.
ВПЛИВ ЗБОРІВСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КАМПАНІЇ 1649 РОКУ НА ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ФАКТОР ГЕТЬМАНЩИНИ

Ткаченко В. В.
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Камардіна Ю. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Меленко О. В., Вдовічена Л. І.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРАВОПОРЯДОК В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИМІРУ

Чайковський О. І.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Костяшкін І. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Тимошенко О. А.
НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Ніколенко Л. М.
СТАНДАРТИ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Рябов Д. С.
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВІДШКОДУВАННЯМ СУДОВИХ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Селівон А. М., Никитченко Н. В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОВІДОМЛЕННЯ СУДУ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПОДАТИ ДОКАЗИ, ВИТРЕБУВАНІ СУДОМ, АБО НЕПОДАННЯ ТАКИХ ДОКАЗІВ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН

ТРУДОВЕ ПРАВО

Погорєлова О. С.
ДО ПИТАННЯ ДИСКУРСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ У ВИМІРІ СУЧАСНОЇ ДОКТРИНИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Чумаченко І. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Білоус-Осінь Т. І.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Джафарова М. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ОСІБ

Звірко О. Є., Осіпова О. О.
ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Кадикало О. І.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Костенко О. В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВА У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кузнєцов С. С.
УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА: КОНЦЕПТ «ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ (МОРСЬКОЇ) ДОКТРИНИ

Стрижак Є. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТА БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Чернявська О. М.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Колпаков В. К., Шарая А. А., Галіцина Н. В.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ (З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Ведернікова А. О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Пилипенко Д. О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Севрук В. Г.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІСТЮ, ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ Й НЕДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

Цибульник Г. І.
РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ (IN ABSENTIA)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ведькал В. А.
ЮРИСДИКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Костюченко Я. М.
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ