Випуск № 1. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ковальова С. Г.
СПАДКУВАННЯ ЗА «ПРАВОМ ПРИРОЖОНИМ» В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ X–XVII СТ.

Кононенко В. В.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УРСР У ДОБУ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х РР.)

Петреченко С. А.
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЯКЕ ДІЯЛО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ., ЯКІ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Сидоренко О. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРАВОВОГО АКТА І ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА

Суперсон О. О.
ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЮРИДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Тарановська А. О., Зозуля Є. В.
ПРИНЦИПОВІ АСПЕКТИ ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чистоколяний Я. В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА В ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Грищенко О. П., Єфремова О. П.
ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Іліопол І. М.
РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПРАВОВІДНОСИН В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мінковський В. В.
ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Парасюк В. М., Парасюк М. В.
ПРАВОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Солончук І. В., Полякова І. В.
ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ: ЗНАЧЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Швидка Т. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бориченко К. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Котерлін І. Б., Штих А. Т.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ВПЛИВИ ПАНДЕМІЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Георгієвський Ю. В.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Діордіца І. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИКА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Касьяненко Л. М., Коломієць П. В.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ СТОСОВНО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА» В ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ

Козинець І. Г., Стеченко К. Л.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Лавренюк Ю. Ф.
СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Нестеренко К. О., Ястремська Н. М.
ЗМІСТ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМАХ УКРАЇНИ

Пустовіт Ю. Ю.
КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ГЕНЕЗІС КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бойко О. В.
ПУБЛІЧНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Воробей А. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Карелін В. В.
ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павленко С. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Чернецька В. С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Чернієнко А. О.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО НАРКОЗЛОЧИНИ