Головна

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Олеся Гончара

49010 м. Дніпро

пр. Гагаріна, 72

ЮРИДИЧНИЙФАКУЛЬТЕТ      

49050 м. Дніпро 

вул. Наукова, 13

Тел.: +38056 3749712


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Дніпропетровський університет імені Олеся Гончара

Юридичний факультет

 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках VII-х наукових читань, присвячених памяті В.М. Корецького

21-22 квітня 2017 року

 

Вельмишановні колеги!

       Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках VII наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького, яка відбудеться 21-22 квітня 2017 року у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Теорія та історія держави і права; історія вчень про державу та право, філософія права.
  2. Конституційне право; муніципальне право.
  3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; господарське право, господарсько-процесуальне право.
  4. Трудове право; право соціального забезпечення.
  5. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
  6. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  7. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
  8. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура.
  9. Міжнародне публічне та міжнародне приватне право.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ, аспіранти, здобувачі, адюнкти та юристи-практики.

Для участі у конференції вам необхідно до 30 березня 2017 р. надіслати електронною поштою на вказану адресу:

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт:  www.apnl.dnu.in.ua

Тел.:  +38 068 822 57 65.

1. Електронний варіант статтіобсягом 10 аркушів включно з використаною літературою.

2. Для опублікування статті необхідно надати:

- авторську довідку: на окремій сторінці (прізвище, ім’я, по батькові повністю, номер секції, назва статті, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова адреса, електронна адреса; назва файлу довідки – наприклад: Дорошенко-довідка);

- завірену рецензію доктора або кандидата наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь; назва файлу з рецензією – наприклад: Дорошенко – рецензія)

- відскановану квитанцію про сплату друку статті (назва файлу – Дорошенко-кв.)

Внесок покриває вартість публікації статті у фаховому збірнику на підставі наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (додаток № 8) «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Науковий збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Coperniсus International (Республіка Польща). Офіціний сайт: apnl.dnu.in.ua

Внесок за публікацію статті обсягом 10 сторінок становить 450 грн. Внесок перераховується за реквізитами: Отримувач: АТ «УкрСиббанк»; Поточний рахунок одержувача: 26257007607537; ОКПО: 2955400691; МФО банка одержувача: 351005; П.І.Б.: Білецький Ігор Павлович; Призначення платежу: поповнення рахунку Білецького І.П. від ПІБ автора статті.

Авторам з інших країн щодо уточнення деталей оплати статті потрібно звертатися до редакційної колегії.

У разі відсутності автора на конференції замовити пересилку примірника збірника можна у момент подання статті до друку за вказаною адресою:

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт:  www.apnl.dnu.in.ua

Тел.:  +38 068 822 57 65.

Телефон для довідок з організаційних питань та умов опублікування статті:

(067)920-21-81 Сачко Олександр Васильович відповідальний секретар наукового збірнику «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції».

Телефон для довідок з питань поселення: (097)265-08-93 Хейлик Володимир Володимирович заступник декана юридичного факультету.

 

Вимоги до оформлення статей:

Стаття має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

1. УДК.

2. Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада - українською, російською та англійською мовами.

3. Назва статті трьома мовами – укр., рос., англ.

4. Три анотації (обсяг однієї анотації 3-5 рядків): українською + ключові слова, російською + ключові слова, англійською + ключові слова. В анотації слід викласти резюме авторського доробку в даній статті, що конкретно досліджено, і які висновки зроблено автором. Зміст анотації не має відтворювати назву статті. Ключові слова – найважливіші поняття, які розглянуто в статті чи відображають її проблематику.

5. Містити: актуальність теми дослідження, короткий аналіз праць з цієї проблематики, сформульовану мету дослідження, виклад основного матеріалу, висновки.

6. Рецензія наукового керівника – для аспірантів та здобувачів (для тих, хто подає статтю електронною поштою – сканована як фотографія).

7. Бібліографічні посилання автоматичні, оформлюються і нумеруються у порядку зазначення [1, 2, 3….], в кінці реченняу квадратних дужках. Список посилань слід наводити наприкінці тексту в такому ж порядку, вкачуючи цитовані сторінки під назвою «Література».

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 340.1

Рубрика 1 – Теорія та історія держави і права

Ніконова В. М.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ВОЄННОГО СТАНУ

RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS IN EMERGENCY AND MARTIAL LAW

Анотація українською мовою (до 50 слів)

Ключові слова (5-7 слів).

Анотація російською мовою (до 50 слів)

Ключові слова (5-7 слів).

Анотація англійською мовою (до 50 слів)

Ключові слова (5-7 слів).

Текст статті.

Література:

1. Князєва О. Електоральна поведінка як соціокультурне явище : автореф. дис. … канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / О. Князєва ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 1996. – 24 с.

2. Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика : [монографія] / [В. Лісничий, В. Грищенко, О. Радченко та ін.] ; за заг. ред. О. Дьоміна. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 580 с.

3. Кресіна І. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми / І. Кресіна, Є. Перегуда. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2003. – 368 с.